algemene voorwaarden

Minke Lohrengel | Webdesign | Content Creation | Virtual Assistent

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtgever
De Natuurlijke of rechtspersoon die aan de opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het uitvoeren van de opdracht of het verrichten van werkzaamheden

Opdrachtnemer
Minke Lohrengel – Webdesign, Content Creation & Virtual Assistent, verder te noemen ML, welke de opdracht van opdrachtgever heeft aanvaard.

Artikel 2 – Toepasbaarheid

 1. Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met ML.
 2. Door ondertekening van een overeenkomst met ML verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
 3. Algemene (inkoop) voorwaarden van opdrachtgever zijn slechts van toepassing wanneer uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze, met uitsluiting van deze algemene voorwaarden, op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zullen zijn.
 4. In het geval dat opdrachtnemer geen precieze naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn. Of dat opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om alsnog naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 5. Op het moment dat enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. Opdrachtgever en opdrachtnemer zullen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeen te komen. Waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling als uitgangspunt wordt genomen.

Artikel 3 – Offerte

 1. Alle offertes en prijsopgaven door ML zijn geheel vrijblijvend.
 2. Opdrachtnemer is slechts aan offertes gebonden indien de aanvaarding hiervoor door de opdrachtgever schriftelijk binnen twee weken wordt bevestigd.
 3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middens een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
 4. Offertes en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 – Aanvang van de overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand doordat de offerte schriftelijk is bevestigd en ondertekend door opdrachtgever en door opdrachtnemer is ontvangen.

Artikel 5 – Uitvoering van de overeenkomst

 1. ML zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 2. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan ML worden verstrekt.
 3. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan ML zijn verstrekt, heeft ML het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten in rekening te brengen.
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat zij is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 6 – Levering en levertijd – webdesign

 1. Met het ontwerp en de ontwikkeling van de website en/of content wordt pas gestart op het moment dat door opdrachtgever alle content, zoals afbeeldingen, teksten en logo’s aangeleverd zijn bij opdrachtnemer. Tenzij hier op voorhand andere afspraken over zijn gemaakt.
 2. Tussentijdse resultaten worden door een door opdrachtnemer op gekozen wijze beschikbaar gesteld aan opdrachtgever voor testdoeleinden.
 3. Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt, zal opdrachtnemer dit zo spoedig mogelijk meedelen aan opdrachtgever. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.
 4. ML is niet aansprakelijk voor niet werkende functionaliteiten die worden veroorzaakt door bijvoorbeeld foutieve instellingen bij de hosting provider van de opdrachtgever terwijl deze functionaliteiten wel op het testdomein naar behoren functioneren en als deze gebreken dus worden veroorzaakt door de foutieve instellingen en niet door foutief programmeren van opdrachtnemer van de betreffende functionaliteit of plugin.
 5. Oplevering van een product geschiedt zo spoedig mogelijk na het gereed komen van de ontwikkeling.
 6. In het geval van een onderhoudscontract voor een website worden hierover specifieke afspraken gemaakt in het contract.

Artikel 7 – Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bronnen hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of wanneer dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Het is niet toegestaan dat ML, na beëindiging van de werkzaamheden en zonder toestemming van de opdrachtgever gebruik maakt van informatie en klantcontacten.

Artikel 8 – Copyright

 1. Het door ML vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites of producten dan waarvoor het oorspronkelijk bedoeld is.
 2. Het eigendom van door opdrachtnemer verstrekte ideeën, concepten of (proef)ontwerpen blijft volledig van opdrachtnemer, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. In het laatste geval kan ML hiervoor een vergoeding bedingen.
 3. Bij gebleken schending van het in punt 2 genoemde eigendom is opdrachtnemer gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

 1. ML is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door opdrachtgever aangeleverde materiaal. Opdrachtgever dient zich er van te vergewissen dat het aangeleverde materiaal vrij is van copyright van derden.
 2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is opdrachtnemer slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van ML voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

Artikel 10 – Reclame

 1. De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na oplevering van het product de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan opdrachtnemer.
 2. Na deze periode wordt de website als volledig beschouwd en worden verdere aanpassingen niet meer kosteloos uitgevoerd.
 3. In het geval dat er sprake is van gegronde gebreken zal opdrachtnemer deze gebreken trachten te verhelpen.
 4. Door opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”.
 5. Reclames geven de opdrachtgever niet het recht om betalingen op te schorten of te compenseren.

Artikel 11 – Prijzen

 1. Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.
 2. Indien er sprake is van extra werk welke niet in de offerte dan wel opdracht formulering zijn overeengekomen zullen deze aspecten door opdrachtnemer afzonderlijk worden gefactureerd aan opdrachtgever.
 3. Uurtarieven zijn exclusief reistijd, reis- en verblijfskosten.

Artikel 12 – Betaling

 1. Op het moment dat er sprake is van een overeenkomst tussen partijen is opdrachtnemer verplicht het werk van opdrachtnemer conform afspraak te honoreren.
 2. Tenzij anders overeen gekomen is er sprake van de volgende betalingstermijnen in het geval van webdesign:
  Een aanbetaling van 25% van het bruto totaal bedrag na ondertekening van de offerte. Na oplevering van het product ontvangt opdrachtgever een factuur voor het resterende bedrag;
 3. De aanbetaling, als bedoeld onder punt 12.2 kan alleen worden teruggevorderd door de opdrachtgever indien en voor zover opdrachtnemer de gewenste diensten niet of niet volgens de specificaties in de offerte heeft geleverd.
 4. Nadat de restbetaling door de opdrachtgever is voldaan wordt de website door opdrachtnemer online gezet op het hosting domein van de opdrachtgever.
 5. In het geval van een overeenkomst, zoals bijvoorbeeld een contract voor website onderhoud, content creation, of werkzaamheden als virtueel assistent vindt er een maandelijkse facturatie plaats
 6. Opdrachtnemer is gerechtigd om periodiek haar tarieven aan te passen. Dit doet zij door middel van een schriftelijke kennisgeving en met een termijn van tenminste een maand.
 7. Tariefswijziging kan ook plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor opdrachtnemer van toepassing zijnde wet-en regelgeving.
 8. De opdrachtgever dient binnen 14 dagen na het verzenden van de factuur het verschuldigde bedrag te voldoen, op de door opdrachtnemer aan te geven wijze en in de valuta waarin is gedeclareerd.
 9. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 10. Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder wissel-en bankkosten, zijn voor rekening van opdrachtgever.
 11. Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, worden aanmaningskosten in rekening gebracht.
 12. Op het moment dat opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau. In welk geval opdrachtgever naast het als dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.

Artikel 13 – Wijzigen van de algemene voorwaarden

 1. ML behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Eventuele wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met die verstande dat er sprake moet zijn van een termijn van dertig dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
 3. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene voorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene voorwaarden of binnen veertien dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene voorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.

Artikel 14 – Credits en promotie

 1. Voor promotiedoeleinden, dan wel als referentie, staat het opdrachtnemer vrij om te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Daarnaast behoudt opdrachtnemer zich het recht voor om in de website een bescheiden creditvermelding te plaatsen met hyperlink, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 15 – Geschillenregeling en toepasselijk recht

Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Minke Lohrengel | Webdesign, Content Creation & Virtual Assistent
Laatst gewijzigd d.d. 16-12-2022

Loading...